then
   (02) 129-3382        [email protected]       
then
   (02) 129-3382        [email protected]       

เกี่ยวกับ ICS

บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ICS) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มของที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญของประเทศไทย ที่เข้าใจความต้องการทางธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย ด้วยทักษะความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถประสานงานได้ง่าย ประสบการณ์ของ ICS ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของไอทีโซลูชั่น ที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากแอพพลิเคชั่นระดับโลก (SAP) บริการที่ปรึกษาครอบคลุมด้าน ERP, HRMS, SCM, Data Warehouse และ การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น

บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ICS) รวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเครื่องมือและบุคลากรที่ได้รับการรับรอง เพื่อช่วยให้การนำระบบมาใช้งาน (Implement) เป็นไปอย่างมีแบบแผน ด้วยความรวดเร็ว โดยมีการถ่ายทอดความรู้และช่วยปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานของท่านอย่างต่อเนื่อง การที่เราเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานและไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารตลอดระยะเวลาการให้บริการ

บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ICS) ยังเป็นที่รู้จักในนามของบริษัทที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาและให้คำปรึกษากับลูกค้าโดยเฉพาะปัญหาที่มีความท้าทายและซับซ้อนทางธุรกิจ   คณะที่ปรึกษาของ ICS จะร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อแก้ปัญหาโดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจของลูกค้าประสบผลสำเร็จและสร้างสรรค์ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ผลักดันให้ลูกค้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ICS) ยังมุ่งเน้นในเรื่องการปรับปรุงกลยุทธ์ กระบวนการ การเพิ่มผลิตผล การใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด ICS สามารถช่วยให้ท่านลดความเสี่ยงของการนำระบบมาใช้งาน (Implement) ซอฟต์แวร์และช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนทางด้านไอทีโซลูชั่น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้การที่ธุรกิจขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิภาพของไอทีโซลูชั่น ท่านจึงจำเป็นที่ต้องมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและสามารถไว้ใจได้ ซึ่งจะช่วยวางแผนการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างหรือปรับปรุงโซลูชั่นที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าโซลูชั่นเหล่านั้นได้สร้างผลประโยชน์ที่สามารถวัดผลได้อย่างแท้จริง

นอกจากที่กล่าวไปแล้ว บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ICS)  ยังเสนอรูปแบบการบริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดทำแผนแม่แบบด้านงานสารสนเทศ (IT Master Plan) การออกข้อกำหนดโครงการ (TOR) การออกแบบและติดตั้งระบบ (Enterprise Application Implementation) การวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Assessment and Improvement) การให้บริการที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแบบ Outsourcing เป็นต้น การให้บริการครอบคลุมทั้งงานด้านธุรกิจและด้าน Technology แบบ Integration  เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน สามารถดำเนินงานไปในทิศทางที่เหมาะสมและใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

ความเชี่ยวชาญของเราที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

ที่ปรึกษากลยุทธ์ด้านไอที

APPLICATION CONSULTING & IMPLEMENTATION

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)

ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management : SCM)

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligent : BI)

ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management System : HRMS)

การพัฒนาระบบแอพพิลเคชั่น

บริการเอาท์ซอร์สด้านไอที