then
   (02) 129-3382        [email protected]       
then
   (02) 129-3382        [email protected]       

Digital Consulting Services

บริการด้าน การนำแอพพลิเคชั่นระดับองค์กรมาใช้งาน (ERP Implement) ที่จะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเข้าด้วยกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Application Management Services

บริการด้านการบริหารแอพพลิเคชั่น (AMS) ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการงานด้านไอทีและกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถมุ่งเน้นไปยังจุดแข็งและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้อย่างดี

Cloud Business Services

บริการที่ช่วยแก้ไขปัญหาและความท้าทายทางธุรกิจของคุณ ที่จะผสานระหว่างเทคโนโลยีและความรู้ทางธุรกิจ เพื่อจะนำเสนอโซลูชั่นได้ครอบคลุมทุกปัญหา และรองรับการเติบโตในอนาคต

Enterprise Applications

Enterprise Application Implementation

เราเชี่ยวชาญในการนำระบบ ERP มาใช้ (ERP Implementation) สำหรับองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลาง ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชัน ERP เช่น SAP, PeopleSoft Enterprise, Oracle เป็นต้น สำหรับ การจัดการประสิทธิภาพ การจัดการกระบวนการสั่งซื้อ การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการทุนทางการเงิน การบำรุงรักษาสินทรัพย์ พอร์ทัลองค์กร และการประมวลผลแบบโมบาย

บริการที่เรานำเสนอ:
การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างธุรกิจปัจจุบันกับระบบ ERP ใหม่
การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่และปรับปรุงให้เข้ากับระบบ ERP
ติดตั้งระบบ ERP ให้พร้อมใช้งาน
การกำหนดค่าพารามิเตอร์ของระบบ ERP รวมถึงระบบความปลอดภัย
การนำข้อมูลจากระบบเดิมเข้าระบบ ERP
จัดทำคู่มือการใช้งานตามกระบวนการธุรกิจใหม่
การอบรมผู้ใช้งานระบบ
การวางแผนการทดสอบระบบ
การสนับสนุนการใช้งานหลังจากเริ่มใช้งาน

เราทำงานร่วมกับคุณในการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างธุรกิจกับปัจุบันกับระบบ ERP ใหม่ที่เลือก และทำการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับระบบ ERP ใหม่ เพื่อสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ เพื่อที่คุณสามารถใช้งานได้หลังจากเริ่มใช้ระบบ ERP ใหม่

Enterprise Application Selection

เราเชี่ยวชาญในการเลือกแอพพลิเคชันระดับองค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ในการพัฒนากลยุทธ์การเลือก เกณฑ์การประเมินซอฟต์แวร์ และวิธีการประเมินผล ที่จะช่วยให้คุณสามารถคัดเลือกแอพพลิเคชันระดับองค์กร ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่ได้มากที่สุด

บริการที่เรานำเสนอ:
วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบัน
กำหนดกลยุทธ์และวางแผนในการเลือกแอพพลิเคชั่น
กำหนดเกณฑ์การประเมินซอฟต์แวร์ และวิธีการประเมินผล
กำหนดวิธีการคำนวณเพื่อสรุปผลประเมิน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเลือกซอฟต์แวร์
วิเคราะห์ผลการเลือกซอฟต์แวร์

เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อกำหนดความต้องการทางธุรกิจของคุณ แล้วเราจะนำเสนอเครื่องมือการเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยคุณในการประเมินและเลือกแอพพลิเคชั่นระดับองค์กรที่เหมาะสมและผู้ขายที่ตรงกับธุรกิจของคุณ

Project Management

เราเชี่ยวชาญในการจัดการโครงการสำหรับ การนำ ERP แอพพลิเคชั่นมาใช้งานและการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ในการส่งมอบโครงการที่มีความท้าทาย ภายในงบประมาณที่กำหนด ขอบเขตเวลา และคุณภาพที่คุณกำหนดได้

บริการที่เรานำเสนอ:
การบริหารโครงการแบบเต็มเวลา (Full-time)
การบริหารโครงการแบบไม่เต็มเวลา (Part-time)
การทบทวนและควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality review)
การวางแผนโครงการและการกำหนดตารางเวลา
การเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและการกู้คืนโครงการ (Project rescues)

เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อกำหนดขอบเขตงโครงการ วางแผนโครงการ กำหนดงบประมาณ กำหนดทรัพยากร ควบคุมโครงการ และตรวจสอบโครงการ เพื่อผลักดันโครงการให้เสร็จสิ้นภายในงบประมาณ เวลา และคุณภาพที่กำหนด

Implementation Methodology

We will use the “SAP ACTIVATE” methodology in carrying out this project.
SAP Activate combines best practices, proven implementation methodology, and guided configuration tools to fast-track the deployment of SAP S/4HANA.


Fit-to-Standard SAP feature as much as possible, which has no customization or enhancement included. After Fit-to-Standard Analysis and Solution Walkthrough, any specific requirements such as Asset Management or Enhancements (Report, Interface, Customization, Enhancement and Forms) will be summarized in the GAP Analysis.

Application Management Services

Application Management Services

เรามีความเชี่ยวชาญในการบริหารแอพลิเคชั่น (AMS) การพัฒนาและการบำรุงรักษาแอพพลิเคชั่นของลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ทั้งด้านเทคนิคและด้านการช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ

บริการที่เรานำเสนอ:

  • การสนับสนุนการใช้งานระบบแบบเต็มเวลา (Full-time support)
  • การสนับสนุนการใช้งานระบบทางโทรศัพท์ (On call support)
  • การสนับสนุนทางเทคนิคแบบเต็มเวลา (Fulltime Technical support)
  • การสนับสนุนทางเทคนิคทางโทรศัพท์ (On call Technical support)
  • การดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
  • การดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
  • การดูระบบอีเมล (Mail System Administrator)

เราทำงานร่วมกับคุณในการจัดการพัฒนาแอพพลิเคชัน ฐานข้อมูล เครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และดูแลบำรุงรักษาและสนับสนุนผู้ใช้ของคุณทั้งด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้

Technology Integration

บริการพัฒนาระบบ
บริการปรับปรุงระบบ

เราเชี่ยวชาญในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายบนแพลตฟอร์ม .Net อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์หลากหลายเทคโนโลยี:


ระบบปฏิบัติการ: Windows และ UNIX.
ภาษาโปรแกรม: .NET (C#, ASP.NET, VB.NET) และ SAP-ABAP
ฐานข้อมูล: Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle และ DB2.
Integration: Web Services, SAP PI, SAP RFC.
Workflow: Joget, BizTalk, MQ Workflow.

บริการที่เรานำเสนอ:


การออกแบบและจัดทำตัวอย่างระบบ (Mockup)
การพัฒนาระบบ
การทดสอบระบบ
จัดทำเอกสารทางเทคนิค
การอบรมผู้ใช้งานระบบ
สนับสนุนการใช้งานระบบ

 

เราเชี่ยวชาญในการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นตามความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์หลากหลายเทคโนโลยี:


ระบบปฏิบัติการ: Windows และ UNIX.
ภาษาโปรแกรม: .NET (C#, ASP.NET, VB.NET),  และ SAP-ABAP
ฐานข้อมูล: Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle และ DB2.

บริการที่เรานำเสนอ:


การออกแบบและพัฒนาระบบ
การแก้ไขและปรับปรุงระบบเดิม
จัดทำเอกสารทางเทคนิค
สนับสนุนการใช้งานระบบ
การอบรมผู้ใช้งาน

 

เราทำงานร่วมกับคุณ เพื่อกำหนดความต้องการของระบบ และเราจะนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุด ในงบประมาณและเวลาที่กำหนด โดยไม่มีข้อบกพร่อง